สินค้าต้องห้าม

ได้แก่สินค้าที่ไม่รับขนส่ง ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น